در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 21 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

واقعیتهای علمی مطرح شده در متن بالا را در پیرابندهای (کادرهای) کوچک و استنباط خود را در پیرابند بزرگ قرار دهید.

image 24