جواب فکر کنید صفحه ۲۱ علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۲۱ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه ۲۱ علوم هفتم

شکل‌های زیر ساختار اتمی سه عنصر را نشان می‌دهند. با توجه به آنها، چند ویژگی کلی برای عنصرها و اتم‌ها بنویسید.

جواب فکر کنید صفحه 21 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه ۲۱ علوم هفتم

۱- اندازه اتم‌های عنصرهای مختلف با هم متفاوت است.

۲- اتم‌های هر عنصر دارای الکترون، پروتون و نوترون است.

۳- همه اتم‌ها هسته دارند.

۴- پروتون‌ها و نوترون‌ها درون هسته و الکترون‌ها در اطراف هسته قرار دارند.

۵- تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها در اتم‌های عناصر مختلف، متفاوت است.

۶- در اتم‌های هر عنصر تعداد الکترون‌ها با تعداد پروتون‌ها برابر است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه