در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 21 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 21 علوم هفتم

شکل های زیر ساختار اتمی 3 عنصر را نشان می دهند. با توجه به آنها، چند ویژگی کلی برای عنصر ها و اتم ها بنویسید.

جواب فکر کنید صفحه 21 علوم هفتم

همه ی اتم ها ساختار کروی دارند پروتون ها و نوترون ها در کنار هم و در هسته ی اتم قرار دارند و الکترون هادر اطراف آن به صورت توده ی ابر مانندی قرار دارند تعداد ذرات سازنده اتم در اتم های مختلف با یکدیگر متفاوت است در برخی از اتم ها تعداد نوترون ها بیش از پروتون و الکترون است اما در همه عناصر تعداد پروتون و الکترون برابر است.

برچسب شده در: