در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 22 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

در پیرابندهای کوچک بالا، واقعیت های علمی و مشاهدات تجربۀ پژوهشیپدر عرفان را قرار دهید و در پیرابند بزرگ، نتیجه گیری را بنویسید.

image 24 1