جواب فکر کنید صفحه ۲۷ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه ۲۷ علوم نهم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 27 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 27 علوم نهم

شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب فکر کنید صفحه 27 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه 27 علوم نهم

الف) در موارد مشخص شده با «1»، «2» و «3» آیا گاز کربن دی اکسید مصرف می شود یا تولید؟

پاسخ: در کارخانه ها و خودروها (ماشین ها) به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی، تولید یا آزاد کردن دی اکسید کربن بیشتر می باشد (مرحله 1)، در گیاهان به دلیل فتوسنتز، مصرف دی اکسید کربن بیشتر است (مرحله 2)، همچنین در انسان و حیوانات به دلیل تنفس، تولید دی اکسید کربن بیشتر می باشد (مرحله 3).

ب) کدام یک از بخش های نشان داده شده، در چرخه طبیعی کربن وجود ندارد؟

پاسخ: در مرحله 1، بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی (کارخانه هایی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند) در چرخه طبیعی وجود ندارد. انسان در صد سال اخیر از سوخت های فسیلی استفاده، و آن را وارد چرخه کرده است

پ) مصرف سوخت های فسیلی چه تأثیری روی چرخه های طبیعی دیگر می گذارد؟ توضیح دهید.

چرخه های طبیعی را تغییر داده و مقدار CO2 را افزایش می دهد، سبب ایجاد آلودگی، گرما، نابودی زیستگاه های طبیعی هم می شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه