در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 30 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 30 علوم ششم

حرکت قطعات سنگ کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده‌ها می‌شود؟ 

1- ایجاد پوسته جدید و افزوده شدن بر وسعت اقیانوس‌ها

2- ایجاد گودال‌های اقیانوسی

3- ایجاد کوه‌های آتش‌فشانی

4- ایجاد زلزله

5- ایجاد جزایر قوسی

6- ایجاد کوه (کوه‌زایی)

7- افزودن بر ارتفاع کوه‌ها

برچسب شده در: