در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم

الف) چه رابطه‌ای بین دمای جوش با تعداد اتم‌های کربن در هیدروکربن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: هرچه تعداد اتم های کربن (C) بیشتر باشد، ماده دیرتر می جوشد. (یعنی نقطه جوش بالاتری دارد.)

ب) کدام ترکیب دمای جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟ 1)‌ C10 H20 و 2) C6 H14

پاسخ: ترکیب C10 H20 ؛ چون تعداد کربن آن (10 عدد) بیشتر از تعداد کربن ترکیبب C6 H14 (6 عدد) می باشد.

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم
جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم

الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟ چرا؟

(1)‌ چون تعداد اتم کربن آن از بقیه هیدروکربن ­های نام برده کم­تر است.

ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

1) C۱۲H۲۶ به روغن شماره یک (۱) تعلق دارد. (به نام دوکان)‌
2) C۲۰H۴۲ به روغن شماره سه (۳) تعلق دارد. (به نام ایکوسان)‌
3) C۱۷H۳۶ به روغن شماره دو (۲) تعلق دارد. (به نام هپتادکان)‌
4) C۲۴H۵۰ به روغن شماره چهار (۴) تعلق دارد. (به نام تتراکوسان)‌

نکته: هر چه یک مایع در مقابل جاری شدن مقاومت بیشتری داشته باشد می گویند آن مایع گرانروی یا ویسکوزیته بیشتری دارد.

گام به گام قسمت های دیگر درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

برچسب شده در: