در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 38 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 38 علوم ششم

ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟

1- آماده تخلیه سریع محل باشند.

2- برای اجتناب از خطرات ناشی از انفجار های شدید ، پرتاب سنگ و خاکستر به اطراف مطابق دستور مقامات محلی فورا منطقه را ترک نمایید.

3- پوشیدن لباسهای بلند برای محافظت از پوست خود از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتشفشاناز دره ها و مناطق گود در هنگام فوران موادّ مذاب فاصله بگیرید.

برچسب شده در: