در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 38 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 38 علوم هفتم

شکل زیر مراحل کلی تولید تقریباً 500 کیلوگرم آهن را از سنگ معدن نشان می دهد. با بررسی دقیق آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

الف) مقدار آهن مورد نیاز ساختن خانه مسکونی را که در آن زندگی می کنید به طور تقریبی حساب کنید.

باتوجه به تعداد طبقات ومتراژ خانه ها میزان آهن مصرفی متفاوت است  مثلا یک خانه بابنای 100

متر دریک طبقه درحدود 17 تن آهن نیاز دارد یعنی برای هر متر مربع 170 کیلو گرم آهن مصرف می شود.

ب) با توجه به پاسخ پرسش الف، حساب کنید برای تأمین میزان آهن به کار رفته در خانه شما چند تن سنگ آهن مصرف شده است.

image 133

با توجه به اینکه برای 500 کیلوگرم آهن 1000 کیلوگرم سنگ معدن آهن مورد نیاز است به کمک

یک تناسب می توان نوشت 

image 134

برچسب شده در: