در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 42 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 42 علوم ششم

در شکل های زیر با توجّه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پرکنید.

image 124

الف) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع ….حرکت…. آن شود.

ب) وارد کردن نیرو به جسم سبب ….کند…. شدن حرکت آن می شود.

پ) وارد کردن نیرو به جسم سبب …. شدید…. شدن حرکت آن می شود.

ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث ….کند شدن…. حرکت آن شود.

ث) وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر ….سرعت…. آن شود.

برچسب شده در: