در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 45 علوم نهم همراه شما هستیم.

تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است.

پاسخ: چون متحرک در امتدادی مسیری مستقیم حرکت کرده و رو به جلو بوده است.

113m ÷ 8s = 14/125 m/s = تندی متوسط

گام به گام قسمت های دیگر درس حرکت چیست؟

برچسب شده در: