در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 45 علوم چهارم همراه شما هستیم.

اگر در آزمایش صفحه ی قبل، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتّفاقی میافتد؟

در این صورت دمای آب بطری با پوشش روزنامه، سپس آب بطری با پوشش پارچه و در آخر بطری بدون پوشش گرما را بیشتر در خود نگه می‌دارند.

برچسب شده در: