در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 6 علوم پنجم همراه شما هستیم.

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدام یک زود تر به زمین می رسد؟ چرا؟

جواب فکر کنید صفحه 6 علوم پنجم

دانه ای که باریک تر است زود تر به زمین می رسد چون هوای کمتری زیر آن جمع می شود و زود تر به زمین می رسد

برچسب شده در: