در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 62 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 62 علوم پنجم

افراد نابینا به کمک الفبای برجسته به نام حروف بِرِیل می توانند بخوانند. چرا این افراد برای  خواندن از سرانگشتان خود استفاده می کنند؟

این خط به نام مخترع آن لویی بریل که خود نابینا بود نامگذاری شد. خط استاندارد بریل مرکب از شش  نقطه در قالب دو ستون سه نقطه ای که از ترکیب این نقاط حروف مختلف در هر زبان ساخته می شود. تعداد گیرنده های لمسی در برخی از بخش های بدن بیشتر از جاهای دیگر است. از جمله این جاها نوک  انگشتان است . بنابراین روشندلان برای خواندن بهتر خط بریل باید از سرنگشتان برای لمس و تشخیص  این خط برجسته استفاده نمایند.

برچسب شده در: