در این نوشته با پاسخ فکر کنید صفحه 67 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 67 علوم هفتم

در درس علوم، مفهوم کار را چنان تعریف میکنیم که اندازهگیری آن با استفاده از ابزارهایی مانند نیروسنج، مترنواری، زمانسنج، ترازو و … ممکن باشد. بهنظر شما کار انجام شده ٔ قبل، به کمک این ابزارها قابل اندازهگیری است؟

 جمله آخر

چگونه در کدامیک از فعالیتهای صفحه کار انجام شده را اندازه میگیرید.

کار در درس علوم به این صورت تعریف می شود:

کار = نیرو × جابجایی

خیر،کار انجام نمی‌شود زیرا نیرو وارد می‌شود اما جابه‌جایی صورت نمی‌گیرد.(بدون جابه‌جایی کار صورت نمی‌گیرد.) همچنین اندازه کار انجام شده به نیرویی که برای انجام آن کار صرف شده و مقدار جابه‌جایی جسم بستگی دارد. با اندازه‌گیری این دو مقدار و ضرب آنها مقدار کار انجام شده را به دست می‌آوریم.

برچسب شده در: