در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 68 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 68 علوم ششم

آیا وسیله‌هایی را می‌شناسید که به کمک باتری کار کنند؟ وقتی چراغ قوّه یا اسباب بازی متحرّک را به کار می‌اندازید، انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل‌هایی از انرژی تبدیل می‌شود؟

تلفن همراه – تبلت چراغ قوه – رادیو

چراغ قوه: الکتریکی به نورانی و گرمایی ـ اسباب بازی: الکتریکی به حرکتی، صوتی، نورانی و گرمایی

برچسب شده در: