در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 71 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 71 علوم هفتم

در هریک از حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید.

الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه‌اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمز رنگ حرکت می‌کند.

image 136

پاسخ: جرم هر دو اتومبیل یکسان است ولی اتومبیل سبز رنگ سرعت بیشتری دارد. بنابراین انرژی جنبشی آن بیشتر است.

پاسخی دیگر: با فرض یکسان بودن جرم اتومبیل سبز رنگ انرژی بیشتری دارد چون سرعت آن بیشتر است .

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.

جواب فکر کنید صفحه 71 علوم هفتم

پاسخ: سرعت اتومبیل و کامیون یکسان است ولی جرم کامیون بیشتر از جرم اتومبیل است در نتیجه انرژی جنبشی آن (کامیون) بیشتر است.

پاسخی دیگر:با فرض یکسان بودن سرعت  کامیون انرژی بیشتری دارد زیرا جرم آن بیشتر است .

برچسب شده در: