در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 73 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 73 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 73 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 73 علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید.

 وقتی سنگ را از زمین بلند کرده و در ارتفاعی نگه داشته‌ایم دارای انرژی پتانسیل گرانشی است.

 وقتی سنگ را رها می‌کنیم انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل به انرژی جنبشی شده  که در نهایت به قوطی منتقل می‌شود و همچنین بیشترین انرژی جنبشی در قبل از لحظه برخورد است.

به عبارتی دیگر:

هنگام بالا بردن انرژی به صورت انرژی پتانسیل گرانشی در سنگ ذحیره می شود و هنگام رها کردن انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی مکانیکی جنبشی تبدیل می شود و هنگام برخورد با قوطی سبب تغییر شکل آن می شود.

برچسب شده در: