در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 76 علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

انرژی نورانی خورشید (منشا تمام انرژی‌های زمینی، خورشید است )در گیاه به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل می‌شود. گیاه با استفاده از انرژی پتانسیل شیمیایی حاصل از عمل فتوسنتز و انرژی پتانسیل شیمیایی املاح معدنی موجود در خاک رشد می‌کند. با افزودن این سبزیجات به غذا، انرژی شیمیایی آنها در بدن ذخیره شده و هنگام انجام فعالیت به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌شود.

پاسخ کوتاه: منشاء انرژی های روی زمین انرژی خورشید است که در زمین از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده و یا از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود اما نابود نمی شود.

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین 10000 تا 12000 کیلو ژول است. با توجه به نتیجه خود را بیازمایید صفحه 71، آیا این وعده غذایی برای صبحانه یک نوجوان در سن و سال شما کافی است یا خیر؟

به طور کلی متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند که یک سوم انرژی دریافتی روزانه باید از وعده‌ٔ صبحانه به دست آید، بنابرانی انرژی یک نوجوان فعال و در حال رشد از وعده‌ٔ صبحانه باید حدود 3300 تا 4000 کیلو ژول باشد.

kJ3300=3+10000
kJ 4000=3+12000

با خوردن مواد غذایی ذکر شده در خود را بیازمایید صفحه‌ی 71، تنها 1583 کیلو ژول توسط بدن کسب می‌شود، بنابراین این مواد غذایی برای صبحانه‌ٔ یک نوجوان کافی نیست.

پاسخی دیگر: خیر کافی نیست زیرا گفته می‌شود که یک سوم انرژی دریافتی در طول روز باید از طریق صبحانه به بدن برسد و آن 1583 کیلوژول انرژی خیلی کمتر از یک سوم انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال در طول روز است.

برچسب شده در: