در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 88 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 88 علوم نهم

شکل زیر طرحی از سامانه آب رسانی یک منطقه مسکونی را نشان می دهد. با توجه به آنچه تاکنون در این فصل فراگرفته اید، نقش تلمبه (پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.

جواب فکر کنید صفحه 88 علوم نهم

پمپ سبب می شود که فشار آب افزایش یافته و به طبقه های بالا آب برسد.

برچسب شده در: