در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 89 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 89 علوم نهم

شکل زیر برخی از اجزای یک بالابر هیدرولیکی را نشان می دهد که در تعمیرگاه ها، برای بالا بردن خودرو از آن استفاده می کنند. با توجه به مفاهیمی که تاکنون در این فصل فرا گرفته اید نحوه کار این بالابرها را توضیح دهید.

جواب فکر کنید صفحه 89 علوم نهم

در ابتدا ما با نیروی F1 به سطح A1 (پیستون کوچک) فشار وارد می کنیم. طبق قانون پاسکال روغن موجود در بالا بر هیدرولیکی (جک) این فشار را به سمت سطح A2 با نیروی F2 وارد می کند که سبب ایجاد فشار P2 می شود. در این بین دریچه های یک طرفه ای هم وجود دارند که کاهش مقدار روغن را از سوی مخزن جانبی جبران می کنند و مقدار اضافی را به آن برمی گردانند (به کمک پیچ مخصوص). بنابراین:

P1=P2 و F1/A1=F2/A2

با توجه به این رابطه جک می تواند ماشین را بلند کند:

برچسب شده در: