در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 89 علوم هفتم

اگر به جای میخ داغ، میخ سردی که درون یخ زن (فریزر) یا جایخی خیلی سردی قرار داشته است، درون آب بیندازیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می‌کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می‌دهد و کدام یک انرژی می‌گیرد؟

برعکس حالت بالا اتفاق می افتد ، یعنی انرژی میگیرد و آب انرژی از دست میدهد.

دمای آب لوله کشی حدود 20 درجه است پس از انداختن میخ داغ دمای آن بالا تر می رود آب انرژی گرمایی را از میخ می گیرد و میخ انرژی خود را از دست می دهد و سرد می شود. همیشه گرما از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود.

برچسب شده در: