در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 94 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 94 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 94 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 94 علوم هفتم

اگر در ساحل، آتش روشن کنید، متوجه می‌شوید که دود در طول روز به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می‌شود. علت را توضیح دهید.

در طول روز دمای خشکی بیشتر از دمای دریاست. پس هوای مجاور خشکی گرم‌‌تر و در نتیجه سبک‌‌تر از هوای مجاور دریاست. بنابراین هوای مجاور خشکی بالا رفته و هوای مجاور دریا جای آن را می‌گیرد.

به این ترتیب هوا از سمت دریا به طرف خشکی حرکت می‌کند. برعکس، در طول شب، دمای هوای مجاور دریا گرم‌تر و سبک‌تر از دمای هوای مجاور خشکی است. بنابراین، هوای مجاور دریا بالا رفته، هوای خشکی جای آن را می‌گیرد و هوا از سمت خشکی به طرف دریا حرکت می‌کند.

پاسخی دیگر:در روز به دلیل تیره بودن ساحل نور خورشید را جذب می کند و سریع تر گرم می شود اما آب دریا مقداری از نور را به دلیل شفاف بودن  منعکس و مقداری را عبور می دهد درنتیجه گرما در حجم زیادی از آب پخش شده دمای آب دیر تر بالا می رود. در شب ساحل به دلیل تیره بودن گرمای بیشتری را تابش می کند و زود تر از دریا سرد می شود هوای بالای دریا در شب گرم می ماند اما هوای بالای ساحل گرم می شود هوای گرم دریا بالا می رود و هوای سرد ساحل جای آن را می گیرد پس دود در اثر حرکت هوا از ساحل به سمت دریا کشیده می شود این حرکت هوا همان باد است که در اثر جریان همرفتی بوجود می آید

برچسب شده در: