در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 95 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 95 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه 95 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه 95 علوم هفتم

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می‌کند؟ چرا؟

الف) آسفالت       ب) آینه

روکش اسفالت بسیار داغ می شود ، زیرا اسفالت به علت تیره بودن و ناهمواربودن بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند، اما آینه خیلی گرم نمی شود چرا که مقدار کمی از گرمای تابیده شده خورشید را جذب می کند و بیشتر آن را باز می تاباند.

برچسب شده در: