در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 96 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 96 علوم نهم

شکل 2 تصویر تعدادی از ماشین نهایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می دهد. در مورد ورودی و خروجی این ماشی نها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت وگو کنید.

جواب فکر کنید صفحه 96 علوم نهم

اتوبوس دو کابین: انرژی شیمیایی (ورودی) را به ارژی جنبشی (خروجی) تبدیل می کند.

قایق: انرژی شیمیایی بدن (کار انجام شده توسط نیروی شخص به پارو) به انرژی جنبشی (حرکتی) قایق.

ماشین لباس شویی: انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی (حرکتی)

پنکه: انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی و تولید باد

چرخ خیاطی: انرژی شیمیایی بدن (کار ورودی با دست) را به انرژی حرکتی (کار خروجی با سوزن چرخ) تبدیل می کند.

برچسب شده در: