در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 25 تاریخ معاصر ایران یازدهم همراه شما هستیم.

چرا انگلیسی ها ایران را از محاصره و تصرف هرات باز داشتند؟

زیرا از نظر انگلیس تصرف هرات ، مقدمه ی تصرف هند توسط روسیه بود و حضور ایران در هرات باعث نزدیک شدن روسیه با توجه به نفوذش در ایران به مرزهای هند می شد.