در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 29 تاریخ معاصر ایران یازدهم همراه شما هستیم.

به نظر شما هدف امیرکبیر از مقابله با دخالت نمایندگان دولت های خارجی در امور داخلی ایران چه بود؟

اتخاذ سیاست مستقل برای حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران