در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 30 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

به نظر شما اختیار یعنی چه؟

اختیار در معنای وسیع آن به این معنی است که کسی کاری را تنها از روی میل و رغبت خود انجام دهد بی آنکه از سوی عوامل دیگری تحت فشار باشد.