در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 40 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 40 تاریخ معاصر یازدهم

موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟

1) موقعیت حساس ایران بین سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا

2) رقابت اروپایی ها در ایران برای نفوذ و کسب منافع مختلف

3) فرانسه : نفوذ در هند

4) روسیه : رسیدن به آب های گرم خلیج فارس

5) انگلیس : حفظ هند و نفوذ در ایران

زمینه ساز نفوذ اروپایی ها در ایران شد.