در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 51 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

به نظر شما چرا نمایندگان مجلس شوراى ملى در نوشتن قانون اساسى مشروطه شتاب داشتند؟

به دلیل ترس از پشیمانی و فوت نا به هنگام مظفرالدین شاه و رویارویی مشروطه طلبان با پسر جوانش (محمد علی شاه) برای تصویب قانون اساسی