در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 55 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 55 تاریخ معاصر یازدهم

به نظر شما چرا شیخ فضل اللّه نوری به اجرای این اصل اصرار داشت؟

به علت نفوذ عناصر نفوذی در انقلاب مشروطه و آنان قصد جایگزینی بعضی اندیشه های غربی در بدنه انقلاب داشتند و آیین نامه و قانون اساسی تقلیدی از قوانین غربی بود و این که رهبران مذهبی مشروطه قصد وارد کردن قوانین اسلامی در مشروطیت را داشتند.