در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 69 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 69 تاریخ معاصر یازدهم

به نظر شما چرا دولت های روسیه و انگلیس به بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول توجه نکردند؟

زیرا ایران دارای موقعیت ممتاز راهبردی و نظامی، دولتی ضعیف و ناتوان از نظر دفاعی و در همسایگی هند (مستعمره انگلیس) روسیه و عثمانی قرار داشت که جزء درگیری در جنگ بودند بنابراین ایارن نقطه برخورد جبهه های گسترده جنگ از اروپا تا آسیا بود.