در این نوشته با جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه 3 تاریخ یازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه 3 تاریخ یازدهم انسانی

به نظر شما ابزارها و آثار هنری برجای مانده از گذشته، چه نوع اطلاعاتی از پیشینیان را به ما ارائه می‌دهند؟ با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید.

این ابزارها و آثار هنری کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های مختلف اجتماعی در دوره های مختلف می کند.