جواب قلمرو متن پژوهی درس پنجم فارسی دوازدهم

با جواب قلمرو متن پژوهی درس پنجم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب قلمرو متن پژوهی درس پنجم فارسی دوازدهم

کارگاه متن پژوهی

جواب قلمرو زبانی درس ۵ فارسی دوازدهم

۱- معادل معنایی واژه های مشخص شده را در متن درس بیابید.

سریر ملک عطا داد کردگار تو را                به جای خویش دهد هر چه کردگار دهد            ظهیرالدین فاریابی

اورند

دردناک است که در دام شغال افتد شیر                     یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم            شهریار

سفله

۲- از متن درس، چهار ترکیب وصفی که اهمیت املایی داشته باشند، بیابید و بنویسید.

بی خردان سفله – این اساس – مردم نحس – قلب فسرده

۳- در بیت های زیر ، ترکیب های اضافی را مشخص کنید:

الف) تو مشت درشت روزگاری                 از گردش قرن ها پس افکند

ب) زین بی خردان سفله بستان                داد دل مردم خردمند

مشت روزگار – گردش قرن ها – داد دل – دل مردم

جواب قلمرو ادبی درس ۵ فارسی دوازدهم

۱- در کدام بیت آرایه «حسن تعلیل» به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.

بیت های سوم – پنجم – هفتم در بیت سوم شاعر دلیل پشت ابر ماندن دماوند را دوری از چشم مردم دانسته , بیت پنجم دلیل ارتفاع گرفتن دماوند را پیمان بستن با خورشید و ستاره پنداشته و در بیت هفتم دلیل به وجود آمدن دماوند مشت زدن زمین به آسمان ذکر شده است (هر سه دلیل غیر واقعی اما ادبی و هنری می باشد )

۲- در بیت های زیر، استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.

الف) از سیم به سر یکی گله خود ز آهن به میان یکی کمربند سیم : برف /آهن: سنگ ها و صخره ها

ب) پنهان مکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند آتش : خشم

۳- شعر های «دماوندیه» و «مست و هشیار» را از نظر قالب مقایسه کنید.

شعر «دماوندیه » در قالب قصیده سروده شده است و شعر « مست و هشیار » در قالب قطعه. هر دو شعر، نمادین است و محتوای آنها ، ترسیم و به تصویر کشیدن وضع موجود و فساد و تزویر در عصر شاعر است.

جواب قلمرو فکری درس ۵ فارسی دوازدهم

١-الف) مقصود شاعر از «دماوند» و «سوخته جان» چیست؟

دماوند : جامعه و سرزمین ایران است

سوخته جان : خود شاعر

ب) چرا شاعر خطاب به « دماوند » چنین می گوید «تو قلب فسرده زمینی / از درد، ورم نموده یک چند» ؟

تو قلب غمگین ایران زمین هستی که از غم و غصه این مردم ، ورم کرده ای

۲- معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند در توضیحات متن درس آمده)

٣- مفهوم مشترک سروده های زیر را بنویسید:

الف) شومنفجرای دل زمانه                وان آتش خود نهفته مپسند  بهار

 

ب) دلا خموشی چرا ؟ چو خم نجوشی چرا؟ قیام کردن و سکوت را کنار گذاشتن          برون شد از پرده راز ، تو پرده پوشی چرا؟

عارف قزوینی

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها