در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 41 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 41 هدیه ششم

نام امامان عزیزمان را به ترتیب بنویسید و جاهای خالی را پر کنید.

امام اوّل: علی                                                  شجاع

امام دوم: حسن                                               غریب

امام سوم: حسین                                         سیّد الشّهدا

امام چهارم: سجّاد                                         یاور محرومان

امام پنجم: باقر                                            آَشکار کننده علم

امام ششم: صادق                                       صبور و بردبار

امام هفتم: موسی                                      کاظم غیط (فروخور خشم)

امام هشتم: رضا                                          رئوف و مهربان

امام نهم: جواد                                            بخشنده

امام دهم: نقی                                            مشکل گشا

امام یازدهم: حسن عسکری                         پاسدار قرآن و مرزبان شیعه

امام دوازدهم: زمان                                    شباهت عجیب به پیامبر (ص)

برچسب شده در: