در این نوشته با جواب مسئله صفحه 39 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب مسئله صفحه 39 ریاضی دهم فنی

1) ورزشکاری در پرش سه‌گام به ترتیب 4 فوت و 6 اینچ، 4 فوت و 5 اینچ، 3 فوت و 11 اینچ پرید.

الف- این ورزشکار روی هم چند فوت و چند اینچ پریده است؟

image 15

6) سه وسیله نام ببرید که به‌طور رایج، اندازه‌شان با واحدهای انگلیسی بیان می‌شود.

تلویزیون – یخچال – فریزر – موبایل

7) حسین هنرجوی رشتهٔ صنایع چوب است. او برای انجام پروژهٔ خود که ساخت صندلی است به الگوی زیر دست پیدا کرد. ابعاد و اندازه‌های روی شکل برحسب فوت و اینچ است. این اندازه‌ها را برحسب سانتی‌متر به‌دست آورید.

جواب مسئله صفحه 39 ریاضی دهم فنی

8) در دریانوردی از واحدی به نام گره برای اندازه‌گیری سرعت شناورها در دریا استفاده می‌شود. سرعت یک گره برابر است با یک مایل دریایی بر ساعت. مایل دریایی با واحد مایل که از آن برای اندازه‌گیری طول در خشکی استفاده می‌شود فرق دارد. تحقیق کنید یک مایل دریایی با مایل (اندازه‌گیری در خشکی) چه رابط‌های دارد.