در این نوشته با جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم

جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی

1) یک دروازه‌بان در بازی اول خود 9 توپ از 10 توپی را که به طرف دروازه زده شده بود، مهار کرد. این دروازه‌بان در بازی دوم خود 5 توپ از 8 توپ و در بازی سوم خود 6 توپ از 7 توپ فرستاده شده به‌طرف دروازه را مهار کرد.

الف- در هر بازی، این دروازه‌بان چند درصد از توپ‌ها را مهار کرده است؟

جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی
جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی

ب- او در این سه بازی روی هم چند درصد از توپ‌ها را مهار کرده است؟

image 221

پ- آیا جمع درصد توپ‌های مهار شده در این سه بازی معنای خاصی دارد؟

خیر

2) تعداد پاسخ‌های درست محمد به سؤال‌های سه آزمون، در جدول زیر آورده شده است:

الف- جدول را کامل کنید.

image 222
شمارهٔ آزمونتعداد سؤال‌های آزمونتعداد پاسخ‌های درستدرصد پاسخ‌های درست
19777/77%
266100%
310770%
جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی

ب- درصد کل پاسخ‌های درست در سه آزمون را پیدا کنید.

image 223

3) با توجه به اینکه % 35 عدد 2200 برابر 770 است، محاسبات زیر را به‌صورت ذهنی انجام دهید:

الف- 7 درصد 2200

7 درصد، یک پنجم 35 درصد است یعنی:  5 ÷770=154

ب- 70 درصد 2200

70 درصد، دو برابر 35 درصد است پس:  770×2=1540

پ- 5 درصد 2200

5 درصد، یک هفتم 35 درصد است یعنی:  7÷770=110

ت- 3/5 درصد 2200

3/5 درصد، یک دهمِ 35 درصد است یعنی:  10÷770÷=77

ث) 14 درصد 2200

14 درصد، دو برابرِ 7 درصد است یعنی:  154×2=308

ج) 21 درصد 2200

21 درصدِ، سه برابرِ 7 درصد است یعنی:  154×3=462

4) هر عدد در ستون اول جدول زیر با توصیفی در ستون دوم بیان شده است. هر عدد را به توصیف آن ارتباط دهید و برای هر یک، مثالی بیاورید.

جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی
جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی

5) سعید گفت اگر به عددی 10 تا اضافه کنم و سپس، 10 تا از حاصل کم کنم، همان عدد قبلی به‌دست می‌آید. حالا اگر %10 عددی را به آن اضافه کنم و سپس %10 حاصل را از آن (حاصل) کم کنم، آیا همان عدد اول به دست می‌آید؟ با یک مثال عددی، پاسخ سؤال سعید را به‌دست آورید.

image 218
image 219
جواب مسئله ها صفحه 51 تا 53 ریاضی دهم فنی