در این نوشته با جواب مسئله ها صفحه 59 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب مسئله ها صفحه 59 ریاضی دهم فنی

1) جدول زیر را کامل کنید.

جواب مسئله ها صفحه 59 ریاضی دهم فنی
جواب مسئله ها صفحه 59 ریاضی دهم فنی

3) یک نوع کالا در فروشگاه‌های الف و ب با تخفیف ارائه شده است:

در فروشگاه الف قیمت پس از تخفیف 150.000 ریال و در فروشگاه ب قیمت قبل از تخفیف 200.000 ریال می‌باشد. اگر درصد تخفیف فروشگاه الف برابر %20 و فروشگاه ب برابر %25 باشد:

الف- قبل از تخفیف، خرید از کدام فروشگاه باصرفه‌تر است؟

image 228