در این نوشته با جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی

1) در زیر، جدول مقادیر مربوط به چهار تابع داده شده است. کدام جدول می‌تواند مربوط به یک تابع خطی باشد؟

جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی
جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی

1) علی در یک شرکت بیمه کار می‌کند. او 1,000,000 تومان به عنوان حقوق پایه دریافت می‌کند و به ازای هر مشتری جدید که جذب می‌کند، 50,000 تومان به حقوقش اضافه می‌شود.

الف- قانونی برای حقوق علی به‌عنوان تابعی از تعداد مشتری‌هایی که ماهانه جذب می‌کند، بنویسید.
ب- اگر او در یک ماه 12 مشتری جدید برای شرکت جذب کرده باشد، میزان حقوق او در آن ماه چقدر خواهد بود؟
پ- چرا این تابع خطی است؟
ت- اگر علی بخواهد در یک ماه 2,000,000 تومان حقوق بگیرد، در این ماه چند مشتری باید جذب کند؟

image 99

3) آرمان سوار بر یک کشتی، در فاصلهٔ 10 کیلومتری از ساحل قرار دارد و با سرعت ثابت 3 کیلومتر بر ساعت از ساحل دور می‌شود. این حرکت 5 ساعت ادامه داشته است.

الف- قانون و دامنهٔ تابع مربوط به فاصلهٔ آرمان از ساحل (برحسب کیلومتر) را برحسب t (زمان برحسب ساعت) بنویسید.

ب- آرمان پس از 2 ساعت در چه فاصله‌ای از ساحل خواهد بود؟
پ- چرا این تابع خطی است؟ شیب نمودار این تابع مثبت است یا منفی؟

image 100
جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی

4) دمای هوا در شهر تهران در تابستان، در طول یک هفته، در ساعت 1 ظهر، 35 درجهٔ سانتی‌گراد بوده است.

الف- جدول زیر را کامل کنید.

7654321d (روز)
       t (دما برحسب درجه سانتی‌گراد)

ب- دامنه و قانون این تابع را بنویسید.
پ- آیا این تابع، یک تابع ثابت است؟ چرا؟
ت- نمودار تابع را در دامنه‌اش رسم کنید.

image 101

جواب سوال 5:

جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی
جواب مسائل صفحه 44 تا 45 ریاضی یازدهم فنی