در این نوشته با جواب مشاهده و طبقه بندی کنید صفحه 86 علوم سوم همراه شما هستیم.

با توجه به تصویر ها، جدول های زیر را کامل کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

جواب مشاهده و طبقه بندی کنید صفحه 86 علوم سوم

برچسب شده در: