در این نوشته با جواب مقایسه صفحه 4 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه صفحه 4 فلسفه یازدهم

1) آیا میان این قبیل سؤال ها و سؤال های مربوط به زندگی روزمره، تفاوتی می بینید؟ می توانید آن تفاوت را ذکر کنید؟

الف) این مسائل کلی نگر هستند و مسائل روزمره جزئی نگر.

ب) این مسائل معقول هستند و نیازمند به تبیین و استدلال عقلانی و مسائل روزمره محسوس و روش رسیدن به آن مشاهده، تجربه، استقرا و ابزار آزمایشگاهی.

ج) پاسخ به این سؤالات مربوط به عقل معاد و پاسخ به این سؤالات مربوط به مسائل روزمره مربوط به عقل معاش.

د) پاسخ به این مسائل ظاهراً سود و زیان مادی را در بر نمی گیرد اما پاسخ به مسائل روزمره متوجه سود و زیان مادی است.

2) به نظر شما از میان سؤال هایی که مطرح شد، کدام یک مهم تر است؟ (تا سه مورد را انتخاب کنید).

1- آغاز و انجام جهان چگونه است؟

2- سرانجام ما انسان ها چه می شود؟

3- اصولا انسان و حقیقتِ انسانی چیست؟

3) آیا سؤال های مهم تر و اساسی تری نیز به نظر شما می رسد که قابل طرح باشد؟ چند مورد را ذکر کنید.

1- از کجا آمده ام؟

2- چرا آمده ام؟

3- به کجا می روم؟