در این نوشته با جواب مقایسه صفحه 83 علوم سوم همراه شما هستیم.

در تصویر های زیر به ریشه ی گیاهان نگاه کنید و نام هر گیاه را در جای مناسب بنویسید.

image 592
جواب مقایسه صفحه 83 علوم سوم

برچسب شده در: