در این نوشته با جواب مقایسه کنید صفحه 12 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه کنید صفحه 12 هویت اجتماعی دوازدهم

کوه پدیده‌ای طبیعی و ساختمان اداری، پدیده ای اجتماعی است. با مقایسۀ آنها بر اساس معیارهای ذکر شده در جدول، این تفاوت‌ها را بهتر در می‌یابید.

معیارکوهساختمان اداری
نقش انسان در پیدایش آن×
معنادار بودن×
محسوس بودن××