در این نوشته با جواب مقایسه کنید صفحه 15 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه کنید صفحه 15 جامعه شناسی دهم

کوه یک پدیدۀ طبیعی و ساختمان اداری، پدیده اجتماعی است. با مقایسه آنها، تفاوت پدیده های طبیعی و اجتماعی را مشخص کنید.

image 120 5