در این نوشته با جواب مقایسه کنید صفحه 40 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه کنید صفحه 40 هویت اجتماعی دوازدهم

به کمک دبیر خود، اخلاق ورزشکاران در جامعهٔ اسلامی (اخلاق پهلوانی) را با اخلاق ورزشکاران در جامعهٔ غربی (اخلاق قهرمانی) مقایسه کنید.

image 47

در اخلاق پهلوانی بیشتر از زورمندی و جنگ‌آوری، خصوصیات مثبت اخلاقی فرد ملاک است. یک پهلوان لزوماً همیشه قهرمان نیست. خصوصیات یک پهلوان جوانمردی، ظلم‌ستیزی، ایثار، گذشت و تواضع است، امّا یک قهرمان لزوماً چنین خصایصی را ندارد و گاهی افراد فقط به خاطر شهرت و فخر فروشی با دوپینگ و ناجوانمردی به دنبال کسب قهرمانی هستند. اخلاق پهلوانی با ارزش‌های جهان معنوی سازگار است و باورهای معنوی در آن اولویت دارند، اخلاق قهرمانی با ارزش‌های جهان دنیوی سازگارند که در آن باپرهای جسمانی و هدف از وسیله مهم‌ترند.