در این نوشته با جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 10 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 10 جغرافیا یازدهم

1- الف) هر یک از نقشه های 1 تا 7، ناحیه بندی بر مبنای کدام معیار طبیعی یا انسانی را نشان می دهد؟ نقشه ‌ی شماره 1: طبیعی (بارش)
نقشه‌ ی شماره 2: معیار طبیعی (خاک)
نقشه‌ ی شماره 3: معیار طبیعی (زیست بوم)
نقشه ‌ی شماره 4: معیار انسانی (قومیت)
نقشه ‌ی شماره 5: معیار انسانی (زبان)
نقشه‌ ی شماره 6: معیار انسانی (دین)
نقشه ‌ی شماره 7: معیار انسانی (صنعت و فعالیت اقتصادی)


برای نقشه های شماره ی 1، 4، 5 جدولی ترسیم کنید و اطلاعاتی را که هر نقشه و راهنمای آن در اختیار شما می گذارد، استخراج و یادداشت کنید.

معیار ناحیه بندیتعداد 
نواحی
 روی 
نقشه
مقایسه
وسعت نواحی
(وسیع ترین
ناحیه )
موقعیت تقریبی
نواحی عمده
آن چه از این نقشه درک
می کنم
طبیعی
(آب و هوا)
 
6 ناحیهناحیه داخلیناحیه داخلی در مرکز، شرق و جنوب ایران واقع شده است.ایران از نظر مقدار بارش به شش ناحیه تقسیم شده است.
انسانی(قومیت)7 ناحیهناحیه پشتونناحیه‌ ی پشتون در بخش مرکزی افغانستان واقع شده است.ایران از نظر مقدار بارش به شش ناحیه تقسیم شده است.
انسانی(زبان)4 ناحیهناحیه ی آلمانی زبانکشور سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است. ناحیه‌ ی آلمانی زبان در نیمه ‌ی شرقی و شمالی این کشور واقع شده است.جمعیت زیادی در سوئیس به زبان آلمانی صحبت می‌ کنند.

2- با توجه به نقشه ی پراکندگی ادیان درکشور هند و آن چه درباره ی میزان جمعیت آن کشور می دانید، تعداد تقریبی مسلمانان هند را محاسبه کنید.

 جمعیت هند در آخرین سرشماری سال 2015 میلادی 1/311/000/000  نفر بوده است. طبق نقشه‌ ی شماره 6 تعداد مسلمانان 14/2 % کل جمعیت هند است: