در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 10 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 10 هویت اجتماعی دوازدهم

برای شناخت عمیق تر کنش اجتماعی، لازم است کمی بیشتر به واژۀ «دیگران» دقت کنید. دیگران، یعنی کسانی که کنشگران با توجه به آنها دست به کنش می زنند، متفاوت اند. در اینجا انواع مختلفی از دیگران ذکر شده است. تلاش کنید در رابطه با هر کدام، یک کنش اجتماعی مثال بزنید.

غریبه / آشنا

دوست / دشمن

گذشتگان / معاصران/ آیندگان

مؤمن / کافر / منافق

غریبه: رفتار مؤدبانه، به کار بردن کلام زیبا، عدم مکالمه با تلفن همراه با صدای بلند

آشنا: رعایت احترام، سبقت در ادای سلام، به پای او برخاستن، آرامش در برخورد با او

دوست: بیان مشکلات همراه با اعتماد، مزاح کردن، همراهی و کمک به او

دشمن: عدم اعتماد، رازداری، برخورد سختگیرانه، جنگ با او

گذشتگان: یاد کردن با احترام، بیان جمله ها و تجربه های آنان، همراه داشتن تصویر آن ها

معاصر: همراهی در کارها، نقد مؤدبانه، کمک و یاری رساندن به ایشان

آیندگان: مراعات حقوق ایشان، برنامه ریزی برای اقتصاد آن ها، حفظ و افزایش ثروت ملی، نوشتن تجربه های خود و قرار دادن در دسترس ایشان، صرفه جویی در مصرف انرژی

مؤمن: احترام به عقاید، رعایت ادب، درخواست ارشاد و راهنمایی

کافر: دوری از جدل، برخورد مؤدبانه، عدم رفاقت و دوستی

منافق: بی توجهی به سخنان ایشان، عدم اعتماد، دوری کردن از ایشان

با این مثال ها، متوجه می شوید؛ کنشی که ناظر به هرکدام از موارد بالا صورت می گیرد، آداب و قواعد خاصی می خواهد. آیا تاکنون فکر کرده اید که این آداب چگونه شکل می گیرند، چگونه دوام می آورند یا تغییر می کنند؟

چون کنش هدف دار و رادی است، پس در هر شرایطی باید دقت کرد که آیا به هدف مورد نظر نایل می شویم و تجربه این آگاهی را در اختیار ما قرار می دهد که آیا این کنش ها مطابق ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است؟ در صورت مطابقت، دوام می آورد و عدم تطابق موجب تغییر آن می شود.