در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 33 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 33 هویت اجتماعی دوازدهم

سه نمونه از آرمان های حق را که در اغلب یا همۀ فرهنگ ها حضور دارند، نام ببرید. به نظر شما به چه دلیل این آرمان ها در اکثر فرهنگ ها حضور دارند؟

آیا می توانید برخی پدیده های باطلی را که در قلمرو آرمانی و واقعی بعضی فرهنگ ها وجود دارد، شناسایی کنید؟

image 45