در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 37 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

در جدول زیر چهار ویژگی هویتی خود را بنویسید و اکتسابی یا انتسابی بودن، فردی یا اجتماعی بودن و ثابت یا متغیر بودن آنها را تعیین کنید.

image 46