در این نوشته با جواب نمونه صفحه 49 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه صفحه 49 فلسفه دوازدهم

رمان نویس مشهور فرانسوی، آلبرکامو که برخی اندیشه‌های فلسفی نیز دارد، به این حقیقت توجه کرد که انسان در زندگی خود به دنبال نوعی «معنا»ست که مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های او قرارگیرد امّا به علت اینکه نتوانست پشتوانه‌ای برای این معناداری زندگی بیابد، گفت که جهان یک سکوت غیرعقلانی و نامعقول دارد. این تناقض درونی به شدت کامو را رنج می‌داد و از همین‌رو، او تلاش می‌کرد در برابر آن بایستد، لذا می‌گفت انسان نباید تسلیم این پوچی و بی‌معنایی هستی شود. به همین سبب، در عین حال که علاقه‌مند به کرامت انسان و عدالت و آزادی بود و با نظام سرمایه‌داری غرب و نظام کمونیستی شوروی مبارزه می‌کرد، از تبیین فلسفی این رفتار بازمانده بود.

با توجه به توضیحات قبل، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

1) مقصود آلبرکامو از عبارت «جهان یک سکوت غیرعقلانی دارد» چیست؟

منظورش این است که جهان به ما نشان نمی‌دهد که دارای هدف و غایت باشد و خالقی آگاه و مدبّر آن را اداره کند.(درعین حال خود آلبرکامو به دنبال اهداف و غایات عقلانی از جمله: آزادی، کرامت انسانی و…. است)

2) تناقض درونی آلبرکامو چه بود؟ راه حل این تناقض چیست؟

از یک طرف برای حقیقت و ذات انسان و جهان نمی‌توانست تبیین درستی ارائه دهد به دلیل اینکه نتوانست به وجود خدا پی‌ببرد‌، زندگی را بی‌معنا می‌دانست از طرف دیگر در فطرت خود به دنبال کرامت‌های انسانی بود و انسان را نیز در جستجوی نوعی “معنا”می‌دانست.
راه حل این تناقض پذیرش وجودی آگاه و با شعور به عنوان علهالعلل در جهان است‌. در این صورت می‌توان جهان را دارای هدف و غایت دانست و معنا داری زندگی قابل درک خواهد بود.(تبیین فلسفی)

3) چرا آلبرکامو در عمل، تسلیمِ نوع تلقیِ خود از جهان نمی‌شود و رفتاری متناقض با آن نشان می‌دهد؟

چون معناداری زندگی و وجود یک حقیقت غیرمادی در فطرت و نهاد او قرار داشت. چنین فردی مانند انسانی تشنه است و تشنگی را احساس می‌کند ولی چیزی برای رفع تشنگی پیدا نمی‌کند.